Medlemskap

Alle som arbeider med 1700-tallstudier i Norge kan bli medlem av selskapet. Dette gjelder for eksempel forskere og forskerrekrutter/mastergradstudenter ved universiteter og høyskoler. Institusjoner som biblioteker eller foreninger kan også være medlem.

Medlemsavgiften er kr 400,- for to år (2021 og 2022). Studenter, pensjonister og andre ubemidlede betaler halv pris, dvs. kr 200,- (også her gjelder kontingenten for to år).

Institusjoner betaler dobbel pris, altså kr 800,- Medlemmer for årlig tilsendt årboken 1700-tal.

Medlemmene har stemmerett og kan stille til valg i styret. Medlemssidene informerer om publikasjoner og konferanser. Det norske selskapet arrangerer annethvert år en større nasjonal konferanse.

Medlemsavgift betales til:

Norsk selskap for 1700-tallsstudier
Kontonr. 6401 66 54572

Merk innbetalingen med ditt navn og "medlem 2021-2022"!

Skriv i tillegg en e-post med opplysninger om din postadresse til Styret

Publisert 26. mars 2012 15:30 - Sist endret 4. feb. 2021 14:50