Statutter

§1 Formålsparagraf

Norsk selskap for 1700-tallsstudier har til formål å fremme interessen for og forskningen på 1700-tallet i alle disipliner og fagfelt. Selskapet er medlem av International Society for Eighteenth-Century Studies /Société Internationale d'étude du XVIIIe siècle (ISECS).

§2 Medlemskap

a) Selskapet er åpent for forskere, masterstudenter og andre som, med bakgrunn i høyere akademisk utdanning, forsker i eller formidler kunnskap om emner innenfor 1700-tallet. Styret kan etter søknad oppta som medlem den som dokumenterer relevant forsknings- eller formidlingsinnsats uten å ha høyere akademisk utdanning.
b) Selskapet er åpent for institusjoner (som bibliotek, institutt og foreninger).
c) Kontingent fastsettes av generalforsamling. Kontingenten betales for to år av gangen. Studenter, arbeidsledige, pensjonister og andre ubemidlede betaler halv kontingent. Institusjoner betaler dobbel kontingent.

§3 Generalforsamling

Generalforsamling avholdes annet hvert år. Generalforsamlingen godkjenner styrets beretning og regnskap, endrer kontingent og statutter, velger nytt styre og valgkomité og velger to medlemmer som revisorer. Valg av styre skal skje skriftlig dersom minst et medlem krever dette. Generalforsamlingen har anledning til å utsette den endelige godkjenning av avsluttet regnskap hvis det ikke lar seg gjøre å framlegge regnskap med revisors beretning for generalforsamlingen fordi denne sammenfaller i tid med selskapets konferanse. Vedtak på generalforsamlingen gjøres med alminnelig flertall. Endringer i statuttene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte på generalforsamlingen. Styret innkaller til generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling kan kreves innkalt dersom minst halvparten av de individuelle medlemmene forlanger dette skriftlig.

§4 Styre

Selskapets styre velges under generalforsamlingen og består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem, samt to vara-medlemmer. Styret kan videre supplere seg selv med inntil to medlemmer. Styremedlemmene skal være medlemmer av selskapet. Generalforsamlingen velger intern revisor for inneværende periode.

§5 Valgkomité

Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer. Valgkomiteens oppgave er å finne kandidater til selskapets tillitsverv. Styret er på sin side ansvarlig for å finne kandidater til valgkomité og utpeke delegat til møter i ISECS.

§6 Informasjon til medlemmene

Styret skal informere medlemmene om møter og registrerte publikasjoner. Slik informasjon gis minst en gang i året via årboken Sjuttonhundratal og oppdatert nettsted. Dagsorden for generalforsamlingen og eventuelle endringsforslag skal fremsendes medlemmene senest 21 dager før generalforsamlingen finner sted. Forslag til saker til generalforsamlingen må være styret i hende senest 28 dager før generalforsamlingen.

§7 Oppløsning

Selskapet kan kun oppløses ved generalforsamling hvor oppløsning er foreslått av minst 3/4 av de individuelle medlemmene. Dersom dette skulle skje, skal selskapets kapital overdras til det internasjonale selskapet eller eventuelt til nasjonale institusjoner som arbeider med 1700-tallsstudier.

Publisert 26. mars 2012 15:11 - Sist endret 4. sep. 2017 15:54